Selecteer een pagina
LED Lampen Loods Logo

Algemene Voorwaarden

1.Algemeen
1.1 Bestellingen die middels de website “www.ledlampenloods.nl” rechtstreeks geplaatst worden, worden geleverd door 7lightz, gevestigd te Valkenburg aan de Geul
1.2 Bestellingen die geplaatst worden middels een partner link zullen afgehandeld en geleverd worden door de desbetreffende partner. Zij zijn derhalve voor verdere afhandeling, levering, garantie, retourrecht procedures en zelfopgestelde algemene voorwaarden verantwoordelijk.

2.Prijzen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 21% Nederlandse Btw.
2.2 Producten zoals verlichting cq electronica , en voor zover van toepassing op andere producten, worden door het exportkarakter van onze verkopen vrij van elke heffing aangeboden. U wordt in Nederland als importeur gezien, en dient derhalve op eigen verantwoording en initiatief de goederen voor de toepasselijke heffingen aan te geven en zo nodig af te dragen.
2.3 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk- of schrijffouten.

3.Retourrecht/Producten/Garantie
3.1 U heeft het recht zonder verdere opgaaf van reden binnen 14 dagen na factuurdatum van de bestelling gebruik te maken van het zogenaamde zichttermijn. Indien u er voor kiest de gehele bestelling terug te sturen betaald LED Lampen Loods u het gehele aankoopbedrag exclusief de en bijkomende verzendkosten terug.
3.2 LED Lampen Loods heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de bestelling te annuleren.
3.3 Garantie over de “Epistar” producten worden verstrekt voor 2 jaar, Garantie over de “Cree” producten worden verstrekt voor 3 jaar.

4.Retour zenden
4.1 Voor het retour sturen van garantie en/of zichttermijn artikelen betaalt de klant de verzendkosten. Deze verzending dient geregistreerd te zijn. Voor ongeregistreerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen neemt LED Lampen Loods geen verantwoordelijkheid. Er kunnen door de klant derhalve geen rechten aan worden ontleend.

5.Verzenden
5.1 Het is niet mogelijk uw bestelling op te komen halen. U kunt bij elke bestelling een international koeriersdienst afnemen tegen een vooraf bepaalde prijs. Met het afnemen van deze dienst geeft de klant LED Lampen Loods de opdracht de bestelling zodra betaald, compleet ingepakt over te dragen aan desbetreffende koeriersdienst. Verzending gebeurt derhalve op naam en rekening van de klant.
5.2 Per geplaatste bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheden van zijn of haar bestelling te controleren en LED Lampen Loods onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen 1 uur na bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, dient die zich te melden middels het contactformulier op de website. LED Lampen Loods is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de door de klant foutief ingevulde gegevens. Indien een pakket opnieuw moet worden aangeboden aan de koeriersdienst zal de klant opnieuw deze dienst dienen af te nemen.
5.3 Het wijzigen van reeds geplaatste bestelling is niet meer mogelijk.
5.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen (indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar(indien van toepassing) of bij vertraging van uw bestelling(indien van toepassing) pakket klaar voor verzending, etc.. De klant draagt de verantwoording deze en andere e-mails van LED Lampen Loods vrijelijk te kunnen ontvangen.

6. Levertermijn
6.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor LED Lampen Loods niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

7. Betalings condities
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door LED Lampen Loods toegezonden facturen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
7.2 LED Lampen Loods is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de herinnering vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald.
7.3 Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van LED Lampen Loods of op een door LED Lampen Loods aan te wijzen bank- of girorekening.
7.4 Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen LED Lampen Loods en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.
7.5 LED Lampen Loods is gerechtigd haar facturen te verrekenen met de door haar nog af te dragen gelden aan opdrachtgever en of diens werkmaatschappijen. Ook is LED Lampen Loods eerst na volledige afwikkeling van een dossier gehouden de onder haar rustende gelden van opdrachtgever ten aanzien van dat dossier af te dragen.

8.Toepasselijk recht
8.1 LED Lampen Loods verplicht zichzelf alle verkopen en garantie aanvragen naar volle tevredenheid van de klant af te handelen.

Delen